Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Dit is de privacyverklaring van de vereniging Boksteam Assen. Boksteam Assen handelt altijd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Boksteam Assen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Verzamelde gegevens Boksteam Assen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: • NAW-gegevens • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en -plaats • Geslacht  • Inhoud van communicatie.

Doeleinden verwerking Boksteam Assen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: • Het uitvoeren van de overeenkomst; • Het onderhouden van contact; • Een goede en efficiënte dienstverlening; • Het verrichten van administratieve handelingen; • Facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig nemen van incassomaatregelen; • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Geheimhouding Boksteam Assen heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Boksteam Assen alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet Boksteam Assen het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt Boksteam Assen als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Verstrekking en verwerking van uw gegevens In het kader van de dienstverlening van Boksteam Assen wisselt de IT-verwerker persoonsgegevens uit met Boksteam Assen zodat Boksteam Assen haar overeenkomst kan uitvoeren.

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Boksteam Assen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Boksteam Assen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren Boksteam Assen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Boksteam Assen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Het beveiligen van uw gegevens Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Boksteam Assen passende beveiligingsmaatregelen genomen. Boksteam Assen maakt gebruik van een beveiligde emailverbindingen om zo onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen u om hier ook gebruik van te maken tijdens het contact met Boksteam Assen om zo uw persoonsgegevens te beschermen.

Contact Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Boksteam Assen  Wolvenveen 13, 9407 HK Assen 06-15959317 boksteam-assen@home.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Boksteam Assen , laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Boksteam Assen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.